Urządzenia fiskalne dobrych producentów - doradzimy, dostarczymy i będziemy serwisować

 

PORADNIK DLA PODATNIKA:

 1. Masz obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej, jeżeli prowadzisz sprzedaż towarów lub usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych.
 2. Sprawdź termin(y) ufiskalnienia kas(y). Zalecamy zakup kasy miesiąc wcześniej, aby poznać kasę i uniknąć błędów rejestracji po ufiskalnieniu.
 3. Ufiskalnienie bywa operacją stresująca. Zalecamy przeprowadzenie tej operacji nieco wcześniej, by pośpiech nie stał się przyczyną kosztownych pomyłek.
 4. Uwaga!!! Przed terminem ufiskalnienia kasy napisz do U.S. zaświadczenie dotyczące ilości kas i miejsc ich instalacji (załącznik nr 1 do rozporządzenia MF z 14 marca 2013 r.). Pamiętaj, że przy większej ilości kas możesz rozłożyć to na raty (1/5 kas miesięcznie w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych).
 5. O zakupie kasy rezerwowej decydujesz Sam. Pamiętaj jednak, że w przypadku awarii kasy i braku kasy rezerwowej nie można prowadzić sprzedaży towarów.
 6. Jeżeli chcesz skorzystać z odpisu (90% wartości netto kasy, lecz nie więcej niż 700 zł.) musisz: być właścicielem kasy (nie skorzysta z ulgi podatnik nabywający kasę w drodze leasingu, dzierżawy, użyczenia lub odkupienia od firmy nie upoważnionej do sprzedaży kas), posiadać dowód zapłaty całej należności, posiadać kasę z homologacją Prezesa Głównego Urzędu Miar (lub Ministerstwa Finansów, jeżeli została wydana przed 1 września 2011 r.) ważną w momencie zakupu kas, przed rozpoczęciem ewidencjonowania zgłosić oświadczenie o ilości i miejscach instalacji kas (patrz pkt 4),w ciągu 7 dni od ufiskalnienia powiadomić U.S. na właściwym formularzu (załącznik nr 2 do rozporządzenia MF z 14 marca 2013 r.).
  Uwaga: Trzeba pamiętać, że odpis przysługuje wyłącznie tym, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie, warto więc zadeklarowaną liczbę kas powiększyć o kasy rezerwowe lub przeznaczone do planowanych do otwarcia nowych punktów sprzedaży. W przypadku, gdy przepisy nałożyły na Ciebie obowiązek prowadzenia ewidencjonowania na kasie jedynie wybranych towarów, a następnie obowiązek ten został poszerzony i wynika z tego konieczność dokupienia nowych kas możesz uzyskać odpis także na te dodatkowe kasy.
 7. Należy użytkować kasy zgodnie z przepisami.
  Jeżeli używasz kas niezgodnie z obowiązującymi przepisami, pamiętaj, że grozi Ci: utrata prawa do odliczenia 90% wartości kasy, utrata prawa do odliczania od podatku należnego 30% podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług (nie dotyczy osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe)grzywna do 180 stawek dziennych. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części najniższego miesięcznego wynagrodzenia, ani też przekraczać jej czterystukrotności.
 8. Jeżeli zaprzestajesz użytkowania kasy w okresie do 3 lat (z powodu likwidacji firmy, kradzieży kasy, zniszczenia kasy itp.) masz obowiązek zwrócić odpis.
 9. Prowadząc sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej sprzedający ma obowiązek: wydać oryginał paragonu kupującemu, na koniec dnia sprzedaży wykonać raport dobowy fiskalny (nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży następnego dnia na koniec miesiąca wykonać raport fiskalny za okres miesięczny zlecać serwisowi nie rzadziej niż co 24 miesiące wykonanie przeglądu technicznego kasy (grozi zwrotem odliczenia 90% wartości kasy) przechowywać w odpowiednich warunkach raporty i kopie paragonów (także w postaci elektronicznej) przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały rozliczone i kopie paragonów.
 10. Paragon powinien zawierać: nazwisko (nazwę) podatnika, adres punktu sprzedaży, numer identyfikacji podatkowej, nazwy sprzedawanych towarów i usług pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację, ceny jednostkowe towarów i usług, wartość sprzedaży, stawki podatku, kwotę należności.
 11. Jeżeli Klient rezygnuje z zakupu to przed zakończeniem sprzedaży, czyli naciśnięciem klawisza GOTÓWKA (CZEK, KREDYT) możesz wycofać wybraną pozycję lub anulować cały paragon (STORNO).
 12. Po zakończeniu sprzedaży i wydrukowaniu paragonu kasa nie pozwala na korekty. Możesz jednak Klientowi zamienić towar na wolny od wad, a jeżeli konieczny jest zwrot gotówki to należy wprowadzić do odrębnej ewidencji dotyczącej zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności z tytułu sprzedaży. Ewidencja taka musi zawierać: datę sprzedaży, nazwę towaru lub usługi pozwalająca na jednoznaczną ich identyfikację; termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi; wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usług będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego- w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży; zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego- w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży: dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży oraz protokół przyjęcia towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.
 13. Jesteś zobowiązany do wystawienia faktury na życzenie Klienta pod warunkiem zwrotu oryginalnego paragonu, który należy dołączyć do kopii faktury,
 14. Kontrola kas rejestrujących przez urzędnika U.S. polega na sprawdzeniu: stanu technicznego kasy, plomb, prawidłowości obsługi Klienta (wydawanie paragonów, reklamacje, zwroty), dobowego raportu fiskalnego, zaprogramowania kasy (nagłówek, nazwy i ceny towarów, przyporządkowanie stawek VAT do towarów), numeru: fabrycznego, unikatowego i ewidencyjnego (po nadaniu nr ewidencyjnego przez U.S. należy zapisać go trwale na obudowie kasy w widocznym miejscu),książki serwisowej (musi być zawsze przy kasie).
 15. Stosuj jedynie papier z atestem: kupując papier słabej jakości np.: pylący, zwiększasz koszty eksploatacji kasy - konieczność dodatkowej konserwacji drukarki, kupując papier termiczny bez atestu, nie masz gwarancji przechowania raportów przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego.
 16. Jeżeli utraciłeś (zagubienie, kradzież) książkę serwisową kasy musisz niezwłocznie powiadomić o tym Naczelnika Urzędu Skarbowego, a następnie (z kopią powiadomienia) zwrócić się do serwisu głównego o wydanie duplikatu.
 17. Jeżeli odzyskałeś utraconą kasę (np. po kradzieży), przed ponownym zastosowaniem musisz poddać ją obowiązkowemu przeglądowi technicznemu.

Stan prawny na dzień 2013-04-01

Dziękujemy za 32109 odwiedziny naszej strony.   |   Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024

design by webmania